Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar!

________________

Klicka här för att läsa vårt Valprogram 2018!


Götenes framtid verkar för att alla mål som sätts upp inom den kommunala verksamheten ska vara mätbara och tydliga så att kommuninnevånarna vet vad de kan förvänta sej.
Här nedan anger vi de mätbara mål som vi kommer att arbeta för efter valet 2018.
Målen finns också i en version att ladda ner här

Årtalen inom parentes anger när vi senast vill att målet ska ha uppnåtts.


Skolan

 • 100% av eleverna i Götene blir behöriga för gymnasiestudie (2020)
 • Minst 90% av högstadieeleverna är nöjda med sin skolgång (2020)
 • Minst 90% av föräldrarna är nöjda med den information de får från skolan
 • Det finns inga hemmasittare i Götene kommun (2020)
 • Alla elever i Götene kommuns skolor har någon form av rörelseaktivitet under varje skoldag (2019)
 • Götene kommun har ett resurscenter för lever med behov av extra stöd (2019)
 • Kommunen har sänkt gränserna för skolskjuts till 2-3-4 km för låg-, mellan- och högstadiet. (2019)
 • Kommunen har påbörjat ett brett arbete med ett nytt reglemente för skolskjutsar (2019) 


Unga

 • Götene kommun har ett ungdomsråd (2020)
 • Götene kommun har ett skolråd på varje skola (2019)
 • Minst 75% av Götenes ungdomar känner att de har möjlighet att påverka sin situation (2021)
 • Minst 85 % av kommunens högstadieelever är nöjda med att bo i Götene (2020)
 • Kommunen har en väl utvecklad handlingsplan för insatser för unga som har det besvärligt (2019)
 • Götene kommun har en väl utvecklad verksamhet för ungdomar som av olika orsaker kommit långt ifrån arbetsmarknaden. (2020)


Barn o familj

 • Varje tätort har barnomsorg i form av förskola 
 • Kommunen ska erbjuda pedagogisk.omsorg (dagmamma) i alla tätorter där behov finns (2021)
 • Personaltätheten på förskolorna ökar (2020)
 • minst 95% av Götenes barnfamiljer är nöjda med sin barnomsorg (2020)
 • minst 95 % av kommunens barnfamiljer är nöjda med att bo i Götene (2020)
 • minst 70% av Götenes familjer känner till familjeventrum och dess verksamhet (2021)
 • Alla barn i utsatta situationer erbjuds delta i olika typer av aktiviteter(2019)
 • Götene har fortsatt konsumentvägledare i samarbete med Lidköping


Äldre

 • Inga makar ska tvingas bo åtskilda pga behov av ändrat boende för ena partnern. (2019)
 • Götene har fortsatt Träffpunkter för äldre i alla tätorter
 • 90% av kommunens äldre är nöjda med servicen på våra kommunala boenden (2020).
 • 90 % av kommunens äldre är nöjda med att bo i Götene (2020)
 • Under mandatperioden skapas minst 10, helst 20 nya trygghetslägenheter i kommunen 


Matförsörjning

 • minst 50% av maten som serveras kommunalt är ekologisk (2020)
 • minst 75% av maten som serveras kommunalt är närproducerad (2020)
 • Vid enkät är minst 90% av de som äter kommunal mat (förskolor, skolor, äldreboen den, etc.) nöjda med den mat som serveras. (2020)


Fritid

 • Kommunala fritidsgårdar finns i alla kommunens tätorter
 • Varje fritidsgård är öppen minst 2 kvällar i veckan (2019)
 • 90% av kommunens ungdomar är nöjda med kommunens fritidsutbud (2020)
 • Alla fritidsgårdar erbjuder verksamhet för barn från och med åk 3 (2019)
 • Planering för ny simhall påbörjas under mandatperioden
 • Kommunen har ett allaktivitetshus för alla (2021)
 • 90% av kommunens familjer är nöjda med kommunens fritidsutbud (2020)
 • 90% av kommunens äldre är nöjda med kommunens fritidsutbud. (2020)
 • 90% av deltagarna i verksamheter för personer med funktionsvariationer är  nöjda med kommunens fritidsutbud (2020)
 • Kulturskolan är permanentad och omfattar musikskola och ytterligare minst tre  konstformer (2020)
 • Kulturskolan omfattar minst 300 besökare i veckan (2021)
 • 95% av Kulturskolans deltagare är nöjda med verksamheten (2021)
 • Ett försök med kulturskola även för vuxna är påbörjat (2021)
 • Det finns ett allaktivitetshus i kommunen (2021)
 • Alla föreningar i kommunen är nöjda med stödet från kommunen (senast 2021)
 • Kommunen har tagit över driften av konstgräsplanen i kommunen och mattan är utbytt (2019)


Bostäder

 • Under mandatperioden är minst ett område projekterat för nybyggnation
 • En ny långsiktig bostadsplanering med fokus på ett ökat antal invånare har tagits fram  innan mandatperiodens slut


Kommunikationer

 • Under mandatperioden driver kommunen på länstrafiken för att skapa nya kommunikationslösningar som bättre passar den verkliga situationen i våra tätorter.