Hellre praktiska lösningar än ideologiska låsningar!

________________

Götenes Framtid Partiprogram 


Götenes framtid bildades 1994 och är ett från rikspartier oberoende lokalparti i Götene kommun. Partiet har sin grund i ett pragmatiskt – klokt, sakligt och praktiskt - tänkande och agerande i kommunala frågor. Partiet är inte bunden till någon partipolitisk linje eller ideologi, utan arbetar utifrån det som är bäst för Götene kommun och våra invånare.

 

Under kommande mandatperiod ser vi många spännande utmaningar. För att nå vårt mål, att skapa ett bra Götene måste  vi använda kommunens starka ekonomi på bästa sätt.  Genom en stark och flexibel ekonomi kan vi i Götene kommun bibehålla, utveckla och stärka de olika verksamheternas arbete och kvalité.

 

Götene kommun ska och kan växa!

Fler invånare betyder mer skatteintäkter – pengar som behövs för att vi ska kunna ha kvalitativa skolor, bra äldreomsorg och annan kommunal service. Med kommunala tjänster av hög kvalité, attraktiva bostäder och en stark arbetsmarknad kan vi locka människor att flytta hit - eller flytta hem. Fler kan och ska kunna upptäcka tjusningen med vår lilla trivsamma kommun.

För att uppnå detta vill vi att Götene kommun ska bli mer offensiva i sitt arbete för tillväxt och fler invånare.

Vårt mål är att kommunen ska ha minst 15 000 invånare till 2030.


Vi vill också utveckla den kommunala beslutsprocessen. Ärenden ska inte dras i långbänk, kommuninnevånarna ska kunna vara mer aktiva i olika beslut och ungdomars vilja och åsikter måste tas till vara på ett bra och konstruktivt sätt. Den representativa demokratin kombinerad med Götenebornas möjligheter att ha bra dialog med politiken gynnar kommunens utveckling i alla kommunens delar. Tiden med floskulösa ordrika målsättningar inom politiken, måste ersättas med tydliga, förståbara och mätbara mål, som följs upp och utvärderas.

 

Götenes framtid har speciellt fokus på familjen och på familjens behov, oavsett om man med familj menar en eller flera personer. Genom att tänka ”familj” i de beslut som tas skapar vi en politik som gynnar Götene kommun på kort och lång sikt .

 

Götenes framtid kommer att se till att kommunen skapar en bättre dialog med alla kommuninnevånare för att öka den folkliga grunden i viktiga beslut som fattas i kommunen. Det är i alla processer viktigt att inte bara röststarka grupper får sin röst hörd. Vi kommer att använda olika kommunikationsverktyg för att alla ska kunna vara med och påverka.

 


Götenes framtid är en fungerande skola nära innevånarna

Götenes framtid värnar aktivt om skolan. Resurserna finns, men arbetet med att skapa en trygg, skola där alla elever får synas och kan ses är ett av de mest viktiga politiska arbetena vi har framför oss.
Genom att ledamöter i nämnden för utbildning kultur och fritid har egna ansvarsskolor säkerställer vi att eventuella problem får snabba politiska beslut och att goda exempel snabbt kan föras ut i övriga skolor.

Vi kommer verka för kommunen får ett resurscenter för skolorna och för de elever som behöver särskilt stöd, Alla har rätt till en utbildning och en skola som kan utveckla dem, oavsett förutsättningar.

Skolan i Götene ska ge eleverna lugn och ro i klassrummen. Vi vill också tillföra mer fysisk aktivitet under skoldagen. Detta är ett väl beprövat sätt att stärka barns hälsa och därigenom också skapa förutsättningar för att deras skolarbete ska bli så effektivt som möjligt.

Vi anser att kommunen skall se positivt på etablering av friskolor i Götene.

 

Skolgång och barnomsorg i alla tätorter
Götenes framtid anser att yngre elever mår bäst av att gå i skola så nära hemmet som möjligt. Detta kommer att ge dem en så trygg inledning på sitt lärande som möjligt. Därför ska det finnas barnomsorg och skola upp till årskurs 6 i alla kommunens tätorter.


Alla ska klara målen!
Målet är att alla barn i kommunen ska klara grundskolan och ges behörighet att gå vidare till gymnasiet. Detta innebär att skolan tidigt måste satsa på att ge alla elever den undervisning som passar dem bäst och att skolan får förutsättningar att skapa ett lustfyllt lärande som håller i sig genom alla grundskoleår. De elever som av olika anledningar väljer att inte fortsätta på gymnasiet skall ges stöd av kommunen så att de har möjlighet att utveckla sina liv och sina färdigheter.

Undervisningen i Götene kommun ska alltid utgå från den enskilda eleven och ekonomi eller byråkrati skall inte så i vägen för detta. Eleverna är bara i skolan en kort tid av sitt liv – Götenes framtid kommer att verka för att denna tid blir så bra, lugn, trygg och fylld av lärande, som det är möjligt.

Det är också viktigt att skolorna utvecklar sin kommunikation med föräldrarna så att man tidigt gemensamt kan arbeta för att förbättra situationen för barn som har svårigheter på olika sätt. Även föräldrar måste känna sej sedda och lyssnade på av skolan.


Elevhälsan utvecklas
Ett barn med särskilda behov av något slag måste upptäckas tidigt och får adekvat stöd och hjälp snabbt, utan en massa byråkratiska förvecklingar. Ett barn, en ungdom eller en familj med barn eller ungdomar, ska alltid känna sig säker på att det i vår kommun finns möjlighet till hjälp på både lång och kort sikt. För detta krävs en aktiv och utvecklad elevhälsa, som har kompetens att göra snabba och kvalitativa utredningar som sedan kan ligga till grund för eventuella åtgärdsprogram eller annat stöd. Den enskilde ska inte behöva vänta lång tid på att något händer, därför måste elevhälsan ges förutsättningar att arbeta mer effektivt.

Barn som av olika anledningar riskerar att inte klara av skolan, ska snabbt identifieras och ges ökade resurser. Vi ska inte ha några s.k. ”hemmasittare” i vår kommun

 

Rörelse är hälsa
Genom att införa fysiska aktivitet varje dag i skolan vill vi gynna såväl inlärning som fysisk hälsa. Barn mår bra av att röra sig!

 

Resurscenter
Alla elever i Götene har rätt till den undervisning som de behöver. Götene kommun ska därför skapa ett resurscenter med en resursskola för elever med särskilda undervisningsbehov.
I de allra flesta fall kan all undervisning av barn i behov av särskilt stöd ske i den ordinarie undervisningsgruppen men i vissa fall kan resurser i form av särskilda undervisningsgrupper i en resursskola behöva skapas.
Genom att ha en central resurs i form av ett resurscenter för skolan kan kompetens samlas under ett tak och på så sätt skapa möjligheter för snabb samverkan mellan olika grenar av den pedagogiska verksamheten. I dagsläget finns det flera barn i kommunen som på grund av NPF-diagnoser eller andra anledningar inte kan gå i skolan. Detta är mycket problematiskt för barnen, för familjerna och för vår kommun. Med ett resurscenter skapar vi möjligheten att samla alla resurser på ett ställe och samtidigt skapa möjligheter för de elever som behöver mindre grupper i skolan, eller som kanske behöver få enskild undervisning.

 

Götenes framtid är ungdomen

I Götene ska alla barn och ungdomar känna att deras röst kan göra sig hörd och att politiker och tjänstemän alltid utgår från en tanke om att beslut som fattas ska vara så bra som möjligt för barn och ungdomar. För ett tryggt och bra samhälle är det också viktiga att invånare i alla åldrar har möjlighet att mötas och utbyta erfarenheter och åsikter om framtiden och framtida projekt. Eller, helt enkelt bara ha trevligt tillsammans.

Vi måste därför mer aktivt än idag skapa mötesplatser mellan politiker och unga. Mötesplatserna kan förstås vara traditionella möten mellan olika grupper, men det är också viktigt att skapa alternativa mötesplatser via internet.

 

Medbestämmande för barn och unga
En del i att må bra är att själv kunna påverka och delta i de olika beslut som fattas. Vi kommer därför under mandatperioden att verka för att unga får olika möjligheter att påverka politiken och politikerna. Ett ungdomsråd för ungdomar mellan 12 – 25 år ska bildas, där ungdomar får ett forum för sina frågor. Ungdomsrådet ska få ta del av viktiga framtidsfrågor och ska kunna bereda dessa och komma med remissvar till KF samt kunna vara med i beredningar inför beslut i olika nämnder.

 

Det är också viktigt att unga har möjlighet att påverka sin skolsituation och att de kan diskutera skolpolitiska frågor med politikerna. För att säkerställa en hög och god kvalitet på skolan, ska också ett skolråd bildas för varje skola. Skolrådet består av elevrådet på skolan samt politiker från nämnden för utbildning, kultur och fritid och socialnämnden.
Skolrådens uppgift är att vara politikernas experter på hur unga upplever skolan och vad i skolan som behöver förändras i ett politiskt perspektiv.

Får barn och unga möjlighet att delta i den politiska debatten och får känna att vuxna lyssnar på dom, kommer vi att kunna få en mycket kreativ och initierad debatt i skolfrågorna. Elevernas möjlighet att påverka ska vara stor, samtidigt som den måste ske i dialog med vuxna. Tillsammans skapar vi en så bra miljö som möjligt.

 

Unga som mår dåligt

Det är viktigt att kommunen tidigt uppmärksammar de olika problem som unga i kommunen kan har, oavsett om det handlar om utanförskap, arbetslöshet, psykiskt dåligt mående, neuropsykiatriska eller andra funktionshinder eller andra orsaker. Det skall vara lätt för ungdomarna och deras familjer att få hjälp och kommunen måste se till att finns resurser för att ta hand om ungdomarna och därmed också undvika större problem för de unga och för samhället framöver

 

 

Götenes framtid är en bra barnomsorg

En god och trygg barnomsorg är viktig för att familjer ska vilja flytta till Götene. Barn har rätt till en uppväxt inom Götenes barnomsorg, som präglas av trygghet , lugn och ordning. Därför kommer vi att arbeta för att barngrupperna på förskolan blir mindre och att antalet vuxna som finns i barnens närhet blir fler.

Familjen ska ha valfrihet i sitt val av barnomsorg, därför ska kommunen aktivt erbjuda såväl förskola som pedagogisk omsorg (dagmamma). Vi ska därför aktivt arbeta för att det finns dagmammor där behov och efterfrågan finns och att personaltätheten på förskolorna ökar.

 

 

Götenes framtid är en bra äldreomsorg

Äldreboende ska finnas i alla kommunens tätorter. Vi kommer under mandatperioden att arbeta aktivt för att göra äldrevården mer attraktiv att arbeta i. Personalen inom äldrevården måste känna trivsel på arbetet, vilket kan åstadkommas bland annat genom att delade turer i största möjliga mån undviks, personalen känner delaktighet i de beslut som fattas kring deras arbete och att cheferna inom äldreomsorgen är lyhörda för de problem och förslag som personal, boende och anhöriga har.

Det är en självklarhet att arbeta för att äldre makar ska kunna få fortsätta bo tillsammans, även om den ena partnern blir sjuk och behöver byta bostad till äldreboende.

 

Det kommunala pensionärsrådet ska i högre utsträckning inbjudas och kunna vara delaktiga i beslutsprocesser som rör äldre.

 

Träffpunkterna för äldre utvecklar sin verksamhet i kommunens alla tätorter.

 

Vi driver frågan om fler Trygghetsboenden i Götene kommun, så att äldre invånare kan fortsätta bo i egen regi, men med möjligheter att möta andra, äta tillsammans med andra och på andra sätt få en ökad tillgänglighet till det man behöver när man blir äldre, utan att behöva söka bistånd från kommunen i övrigt.

 

 

Götenes framtid är en bra social omsorg

I Götene skall alla må bra. Personer som av olika anledningar kommit långt ifrån arbetslivet, skall i den kommunala verksamheten inom Arbetsmarknadsenheten få möjlighet till snabb rehabilitering och möjlighet till meningsfull sysselsättning för att på så sätt snabbare kunna komma tillbaka till arbete.

 

 

Götenes framtid är ett tryggt socialt nätverk

Familjevägledning

Det kan ofta vara svårt för en familj, eller en enskild, att hitta rätt i de olika system som ska säkerställa att man mår bra och lever tryggt i hemmet, i skolan och på fritiden. Ingångsporten ska därför vara enkel och kvalificerad personal ska hjälpa den behövande att komma till rätt instans snabbt.

Vi vill därför införa en verksamhet med familjevägledning, gärna inom den befintliga Familjecentralen. Vägledningstjänsten ska vara den första kontakten som en familj eller enskild i en familj behöver ta för att sedan få hjälp och stöd med att slussas vidare till vårdcentral, BUP, socialtjänst, elevhälsa, skolinspektion eller vilken verksamhet som kan vara aktuell.
Vägledningstjänsten följer hela tiden upp att den behövande kommer i kontakt med de personer som ska handlägga ärendet och ser till att det inte blir onödiga väntetider i olika instanser.

Familjevägledningen ska även arbeta för att nyanlända till en bra start i kommunen

 

 

Barn i utsatta situationer

En del barn i vår kommun lever i svåra situationer i sin hemmiljö. Det kan handla om föräldrar som missbrukar eller har ett våldsamt beteende, föräldrar som har psykiska sjukdomar etc. Dessa barn ska känna att det inom kommunen finns vuxna som på olika sätt stöttar dem och kan hjälpa dom med det som behövs, när det behövs.

En viktig del i dessa barns liv är möjligheten att träffa andra barn i samma situation. Kommunen ska därför se till att anordna regelbundna möten och träffar för barn som befinner sig i likartade situationer.

 

 

Götenes framtid är god och näringsriktig mat

Inom kommunen tillagas och serveras åtskilligt med mat, äldreboenden, skolor och förskolor är stora konsumenter. Götenes framtid ser det som viktigt att maten håller hög kvalitet och att den lagas med stor omsorg. Det är vår uppfattning att mat skall lagas så nära konsumenten som möjligt, med bibehållande av god ekonomi. Det är också självklart att vi kommer att jobba för närproducerad mat – mat från lokala bönder och verksamheter ska köpas in. Vi vill ställa krav i våra upphandlingar. Genom detta ökar kvaliteten på maten, samtidigt som kommunens livsmedelsproducenter gynnas.

Dessutom är miljövinsten med detta inte obetydlig – genom kortare transporter vinner vi en stor miljöfördel.

Genom att servera god mat, gjord av bra råvaror kommer också matsvinnet att minska.

 

Götenes framtid är en bra fritid för alla

Fritidsverksamhet och fritidsgårdar för barn och unga i alla åldrar
En bra och aktiv fritidsverksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i alla åldrar är en viktig del i en kommuns arbete för barns och ungas möjligheter att må bra. Genom att tidigt kunna delta i kommunal fritidsverksamhet ökar möjligheten att barnen skapar trygga och goda nätverk, omfattande både vuxna och barn i egen ålder. Fritidsgårdspersonalen har också en god möjlighet att tidigt kunna upptäcka barn som mår eller far illa på olika sätt och se till att barnet eller den unge får adekvat hjälp.

 

För att detta ska kunna fungera, måste alla tätorter ha en väl fungerade fritidsgårdsverksamhet, som främst inriktar sig på barn och unga som inte har andra aktiviteter att gå till. Verksamheten på fritidsgården måste vara regelbunden och vända sig till alla barn i skolåldern. Det är viktigt att barn tidigt skolas in i fritidsgårdens verksamhet.

Fritidsledarna är viktiga kuggar i det skyddsnät som vi vill ska omge barn och unga i Götene kommun. Det är därför viktigt att varje fritidsgård har sin egen personal, eftersom detta på bästa sätt säkerställer en kontinuerlig och trygg kontakt mellan vuxna och de barn och unga som besöker fritidgården.

För att verksamheten ska kunna nå sitt syfte, skall alla fritidsgårdar i alla tätorter vara öppna 2 – 4 kvällar i veckan.

 

Fritidsverksamhet för familjer
En viktig fråga för Götenes Framtid är att vår kommun ska växa. För att locka hit barnfamiljer krävs en aktiv satsning på de behov som barnfamiljerna har, inte minst på fritiden. Kommunen måste aktivt arbeta för att anordna bra fritidsaktiviteter, inte bara för barn, ungdomar och vuxna var för sig utan också aktiviteter för hela familjen, eller där hela familjen kan delta samtidigt på någon av de verksamheter som stöds av kommunen (simhall, bio, teater etc.). Ett rikt och välutvecklat fritids- och kulturliv är ett måste för en kommun som vill växa! Vi ska verka för att kommunen påbörjar planeringen av ett nytt badhus under mandatperioden.

 

Meningsfull verksamhet för äldre
Äldre ska kunna ha ett aktivt liv. Vi vill verka för att äldre inte blir isolerade i sina hem eller inom sina verksamheter, utan erbjuds meningsfulla aktiviteter på dag- och kvällstid. Det är extra viktigt för oss att dessa aktiviteter också tar ett avstamp i gemensamma aktiviteter för alla åldrar, så att vi på det sättet kan överbrygga generationsklyftorna.

Genom att utveckla Träffpunkterna, vill vi skapa ännu bättre möjligheter för äldre att finna en givande social gemenskap. Äldre som idag inte är målgrupp för Träffpunkterna, skall heller inte glömmas bort utan ges möjligheter till utvecklad fritid

 

Fritidsverksamhet för personer med funktionsvariation
Kommunen ska tillhandahålla en bra fritidsverksamhet för personer med funktionsvariationer. Det är viktigt att all verksamhet ges förutsättningar så att alla delta i utifrån ett gemenskapsperspektiv, så integrering och inkludering blir möjlig och underlättas.

 

Götenes framtid är kultur och idrott

Kulturskola
Kultur i alla former är viktigt för alla. Det gäller både att kunna själv delta och forma sina kulturaktiviteter och att kunna uppleva kultur som åskådare. Vi verka för att permanenta Kulturskolan, en kommunal verksamhet som ger främst barn och ungdomar möjlighet att få delta i olika typer av kulturaktiviteter, musik, dans, konst med mera.

På sikt ska även vuxna kunna delta i Kulturskolans verksamhet, inte minst viktigt är det att skapa möjligheter för familjer att kunna utöva sina kulturintressen tillsammans genom olika typer av projekt.

 

Fortsatta satsningar på idrottsanläggningar och andra föreningsägda anläggningar

Kommunens alla föreningar gör en fantastisk insats för våra barn, ungdomar och vuxna. Genom bra fritidsaktiviteter mår vi bra, och mår vi alla bra mår kommunen bra. Därför måste vi ge fortsatt stöd åt alla de föreningar som drivs av och med ideella krafter. Kommunens satsningar på exempelvis konstgräs och skatepark har inneburit massor för föreningarnas verksamhet och för ungdomars välmående. Det är den här typen av investeringar som lönar sig och vi måste fortsätta satsa. Föreningslivet måste ges förutsättningar att driva en bra verksamhet och också inkluderas i kommunens åtgärder inom handikapp- och integrationsverksamhet.

 

Götenes framtid är expansion

Det är viktigt att Götenes befolkning ökar i antal. Götenes Framtid ser inflyttning som en av de största politiska utmaningarna att lyckas med. Vi anser att politiken måste inrikta sig på mer mjuka värden som ser till de behov som den moderna familjen har idag. Vi har stora tillgångar i form av friluftsmiljöer kombinerat med den lilla kommunens alla fördelar. För att locka hit familjer och öka inflytningen behövs dessutom attraktiva bostadsområden.

Vi vill skapa nya möjligheter vad gäller tomter så byggandet ökar.

Det räcker dock inte med att bygga nytt, det som redan finns måste också underhållas. Götenes Framtid kommer därför att arbeta för att kommunen på ett bättre sätt genomför arbete och underhåll av kommunens fastigheter, gator och lekplatser för att undvika växande kostnader.


Götenes framtid är samarbete

Götenes framtid vill samarbeta med kommuner i vårt närområde, samt med kommuner av liknande storlek som vår, för att få ett utbyte av goda och förnyande idéer inom den kommunala politiken och också för att kunna undvika snedsteg som andra kommuner gjort.


Götenes framtid är jämställd

Jämställdhet

För Götenes Framtid är det viktigt att alla kommunala verksamheter har en så jämn könsfördelning som möjligt. Vi tror att verksamheten i kommunala bolagsstyrelser, kommunala nämnder etc. kommer att gynnas av en så jämn könsfördelning som möjligt.

Idag är kvinnor mer sjukskrivna än män – detta måste kommunen börja arbeta med under mandatperioden. Självklart måste vi se över detta och komma fram till och åtgärda vad detta beror på.

Lika möjligheter för tjejer och killar att utöva sina fritidsintressen och kunna delta i verksamheter inom kommunens fritidsutbud.

 

Götenes framtid är god basservice

Invånarna i Götene kommun har rätt att kräva en fullgod basservice. I detta ingår snöröjning, sophämtning, bra vatten och fungerande avlopp. Även generösa öppettider på bibliotek, simhall och andra fritidsverksamheter räknas hit. Götenes framtid anser att det som kan utföras lokalt av lokala aktörer är bäst för det lilla samhället. Götenes Framtid vill arbeta för att de verksamheter som ansvarar för kommunens basverksamhet i första hand finns lokalt i Götene och styrs härifrån, alternativt att vår möjlighet till kommunikation och påverkan av besluten blir mer lokalt anpassade.

 

I vissa fall kan samhällsekonomin göra det mer praktiskt och mer effektivt att samverka med andra kommuner och detta ska vi också göra, om vi först genom ordentliga utredningar och överväganden kommit fram till att detta gynnar kommunen. Det är samtidigt viktiga att inte låsa in sig i långa avtal, som inte kan lösas om det visar sig vara saker som inte fungerar.

Sophanteringen i kommunen skall vara rationell och avgifterna ska upplevas som rättvisa och rimliga.

 

Götenes framtid är demokrati och kommunikation

Demokratimöten

Götenes Framtid kommer arbeta för att skapa förutsättningar för ökad dialog mellan politiker, tjänstemän och övriga medborgare.

Götenes Framtid vill därför skapa mötesplatser där kommuninnevånarna regelbundet kan träffa politiker och tjänstemän och diskutera, fråga och ifrågasätta. Mötena ska ske tätt och med regelbundenhet så att vi uppnår en god och kontinuerlig kontakt. Det är genom att lyssna på invånarna vi får en kommun i harmoni.

 

Politisk organisation

Vi ser att det finns pengar att spara inom den politiska organisationen, samtidigt är det viktigt att vi utvecklar politiken och dess olika delar. I en politiskt ledd organisation, som alla kommuner är, krävs det aktiva politiker som har möjlighet att skaffa sig bra underlag för beslut inom den politiska processen.

 

Snabbare beslutsgång

Vi kommer att arbeta för att motioner kommer till beslut inom 6 månader och att ett nytt och bättre system för uppföljning av att fattade beslut verkligen verkställs, upprättas. Medborgarförslag skall fortsatt vara en möjlig väg för invånarna att starta en politisk process.

 

Boende – måste ge mark till utbyggnad

För att få omsättning på olika typer av boenden i olika skeden av befolkningens liv, måste kommunen satsa på att ta fram tomtmark för husbyggande. Vi kommer att verka för en mer effektiv planering och, främst i samverkan med Götenebostäder, driva fram fler boendemöjligheter i kommunen. Inte minst behövs ett utökat antal mindre lägenheter för de unga som vill bo kvar i hemkommunen, eller för de som vill flytta till Götene permanent eller tillfälligt för att fylla de vakanser vi har inom vård och omsorg. Vi vill också att man snarast ska ta sig an planering och utbyggnad av framtidens äldrebostäder.

Kommunens läge vid Vänern skall användas för att skapa attraktiva boendemiljöer för såväl kommunens invånare, som för inflyttare till kommunen.

 

Götenes framtid är att kunna ta sig härifrån… och komma tillbaka

Utbyggd lokaltrafik

Vi har mycket i Götene, men inte allt. Det är därför viktigt att invånarna har möjlighet att resa till grannkommunerna för att ta del av även deras utbud. Inte minst viktigt är det att boende i våra tätorter utanför Götene centralort, på ett enkelt sätt kan ta sig in till stan och sedan vidare ut i länet och landet. Götenes framtid kommer därför att arbeta för förbättrade lösningar för kommunikationerna till och från kommunen, genom att driva frågan hos Länstrafiken.

Vi kommer att arbeta för att det blir enklare för gymnasieelever utanför Götene tätort att ta sig till gymnasierna, helst genom att det anordnades direktbussar till främst Lidköping.

Det är också viktigt att de av kommunens ungdomar, som inte kan få helg-, sommar eller andra jobb i kommunen, kan ta sig till och från sina arbeten även på helgerna. Detta gäller ungdomar i alla tätorter.

Götenes framtid är miljön

Vår omgivning och vår miljö är en stor tillgång för oss som bor i Götene, därför måste den vårdas och skyddas. Detta kommer också att ge avtryck i ett större perspektiv. Samtidigt är det viktigt att boende i vår kommun kan förvänta sej att kommunen tar rimliga krav från den enskilde på allvar, när det exempelvis gäller vindkraftverks placering etc. Vi vill inte att ett vindkraftverk ska kunna placerares inom en omkrets på 1 km från bebyggelse där den enskilde kan störas av ljud eller ljus-effekter från verket.

Avfallslösningar i hemmen, där kompostering ingår ska gynnas.

Vi förespråkar solceller på alla nybyggda kommunala fastigheter, samt uppsättning av solceller på befintliga fastigheter där förutsättningar finns.

Götene kommuns arbetsfordon ska i möjligaste mån drivas på el. Vi behöver också driva på utvecklingen av kommunens laddinfrastruktur i samarbete med det lokala energiföretaget.


Götenes Framtid är ett blomstrande näringsliv i alla tätorter

För att få fler nya företag att etablera sig i Götene krävs lyhördhet inför näringslivets behov, här krävs mer aktivitet och kreativitet. Kommunen skall initiera föreningslivet och näringslivet till olika evenemang.

Kommunen ska på bästa sätt tillgodose invånarnas behov, men samtidigt akta sig för osund konkurrens med näringslivet. Kommunen ska hålla sig på sin planhalva och låta företagen spela på sin.
Fortsatt dialog med och besök hos företag i bygden, det är genom att lyssna och se som vi kan analysera och lära.
Centrumhandeln är oerhört viktig för våra småorters attraktivitet och fortsatta existens. Det är där fokus för handelsutveckling bör ligga och bästa möjliga förutsättningar ska ges till handlarna som i allt större utsträckning påverkas av internethandel och köpcentra.


Götenes framtid är en välkomnande kommun
I vår strävan att bli en attraktiv kommun ligger också det faktum att alla är och känner sig välkomna att bosätta sig tillfälligt eller permanent i vår kommun. Vi välkomnar och kommer att stötta alla våra medborgare, oavsett nationalitet, religion, hudfärg eller sexuell läggning. Ett samhälle som Götene har möjlighet och skyldighet att hjälpa alla invånare till en trygg tillvaro i en liten och trivsam kommun och vi kommer att arbeta för att integrationen av innevånare som är födda utomlands utvecklas och förbättras. Detta kan ske genom insatser direkt från kommunen, man framförallt vill vi stödja näringsliv och föreningsliv så att integrationen kan genomföras på individnivå. 


Götenes framtid är fler turister
Öka satsning på turism med fokus på Kinnekulle och Vänern. En av vår kommuns största naturtillgångar är naturtillgångarna! Efter att tidigare styrande trott att attraktiva miljöer måste skapas och drivas av kommunen, vill vi istället verka för att de tillgångar som redan finns utvecklas och görs tillgängliga för fler. Vi har möjlighet att dela med oss av ett attraktivt friluftsliv, småstadens flexibilitet och vårt goda läge. Götenes Framtid vill därför arbeta för att utveckla, marknadsföra och stödja turismnäringen på ett mer effektivt sätt än tidigare. Genom exempelvis sommarlovsföretagare kan olika typer av småskaliga turismverksamheter växa till sig och bidra till ökad turism.